Page 7 - Şenlik Programı
P. 7

15.Yıl Kuruluş Etk�nl�kler�               5. Gün

                                 20 Ekim Cuma
                               09.00

                               5. Uluslararası Sosyal B�l�mler Kongres� (USBK)
                               Yer: Eğ�t�m Fakültes�

                               11.00

                               M�toloj� ve Dede Korkut H�kayeler� Serg�s�

                               (Anadolu ve Bayburt H�kayeler�n�n İncelenmes�)

                               Yer: Kültür Merkez� Fuaye Alanı
                               15.30

                               BAYÜ-Halı Saha Futbol Turnuvası F�nal�

                               Yer: Babert� Küll�yes� Halı Saha
                               16.00

                               Mas Güreş� ve Mangala Turnuvası

                               Yer: Kültür Merkez�
                               17.00


                               2. BAYÜ Ses Yarışması F�nal�
                               Yer: Kültür Merkez�

                               Mustafa Karasakal T�yatro Salonu
                              5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12